Đây là một câu chuyện có thể xảy ra trong cuộc sống thực tại và đáng suy ngẫm. Đôi khi chúng ta chỉ giàu hơn, nghèo hơn nhau ở một tấm lòng…

Giàu hơn, nghèo hơn ở một tấm lòng – cùng xem và suy ngẫm

Nguồn: YouTube

Categorized in: