Tiền bạc rất quan trọng, nhưng nếu giúp đỡ được những người khó khăn thật sự thì điều đó còn quan trọng hơn. Đừng dùng thủ đoạn trên nỗi đau của người khác! Trong clip này, đối với người cho vay, đó là nghệ thuật. Nhưng, đối với người nghèo, họ đã bị dùng thủ đoạn!
Nghệ thuật cho mượn tiền – nên xem một lần để biết

Nguồn: YouTube

Categorized in: