Không bỏ cuộc – câu chuyện ý nghĩa

“Cuộc đời là vậy, dẫu nghịch cảnh nó cũng có giá trị của nó, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng và coi đó là cơ hội và khám phá ra những giá trị to lớn… Cơ hội chỉ xuất hiện trong thử thách!”


Nguồn: Quà tặng cuộc sống

Categorized in: