https://langnhincuocsong.net/
Nơi chia sẻ những giá trị thiết thực từ cuộc sống

Buông để rồi lại nắm

“Một người tìm đến một vị hòa thượng để được giải thoát. Người ấy nói với vị hòa thượng: “Con không bỏ xuống được một số việc, cũng không bỏ xuống được một số người. Vị hòa thượng ôn tồn nói: Không có gì là không bỏ xuống được, mà là do…